Chính Sách Tạo Sự Dễ Dàng

Astiva Health cam kết tạo sự dễ dàng để trang mạng và các tài liệu của chúng tôi có thể chuyển đạt đến mọi người, bao gồm người khuyết tật. Astiva Health đã làm những việc sau:

 • Cung cấp trợ giúp và dịch vụ miễn phí để người khuyết tật có thể trao đổi hữu hiệu với chúng tôi, điển hình như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ chỉ dấu (sign language) đạt tiêu chuẩn
  • Tài liệu in giấy ở dạng khác (chữ lớn, âm thanh, bản điện tử, và những hình thức khác)
 • Cung cấp thông dịch miễn phí cho các quý vị mà ngôn ngữ chính không là tiếng Anh, như:

Nếu quý vị cần các dịch vụ kể trên, xin liên lạc Ban Hỗ Trợ Thành Viên tại số 1-866-688-9021, TTY 711 .

Chính Sách Tạo Sự Dễ Dàng

Astiva Health cam kết tạo sự dễ dàng để trang mạng và các tài liệu của chúng tôi có thể chuyển đạt đến mọi người, bao gồm người khuyết tật. Astiva Health đã làm những việc sau:

 • Cung cấp trợ giúp và dịch vụ miễn phí để người khuyết tật có thể trao đổi hữu hiệu với chúng tôi, điển hình như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ chỉ dấu (sign language) đạt tiêu chuẩn
  • Tài liệu in giấy ở dạng khác (chữ lớn, âm thanh, bản điện tử, và những hình thức khác)
 • Cung cấp thông dịch miễn phí cho các quý vị mà ngôn ngữ chính không là tiếng Anh, như:

Nếu quý vị cần các dịch vụ kể trên, xin liên lạc Ban Hỗ Trợ Thành Viên tại số 1-866-688-9021, TTY 711 .