Tham Khảo

Tham Khảo

Hỗ Trợ Thành viên

Là thành viên của Astiva Health, sự an toàn và thoải mái của quý vị là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn rằng mỗi thành viên đều nhận được sự quan tâm và giúp đỡ thỏa đáng. Nếu quý vị cần các dịch vụ này, xin liên lạc Ban Hỗ Trợ Thành Viên của Astiva Health tại số 1-866-688-9021, TTY 711 hoặc gửi email cho chúng tôi
memberservices@astivahealth.com.

Quyền Lợi và Trách Nhiệm của
Thành Viên Khi Không Còn Ghi Danh


Chỉ Định Người Đại Diện

Làm thế nào để được chăm sóc trong thảm họa

Than Phiền & Khiếu Nại

Gửi email cho chúng tôi
Hỗ Trợ Thành viên

Là thành viên của Astiva Health, sự an toàn và thoải mái của quý vị là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn rằng mỗi thành viên đều nhận được sự quan tâm và giúp đỡ thỏa đáng. Nếu quý vị cần các dịch vụ này, xin liên lạc Ban Hỗ Trợ Thành Viên của Astiva Health tại số 1-866-688-9021, TTY 711
hoặc gửi email cho chúng tôi memberservices@astivahealth.com.

* Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Thành Viên Khi Không Còn Ghi Danh
* Chỉ Định Người Đại Diện
* Làm thế nào để được chăm sóc trong thảm họa
* Than Phiền & Khiếu Nại

Gửi email cho chúng tôi