Chính Sách Không Kỳ Thị

Kỳ Thị là trái pháp luật.

Astiva Health tuân thủ các luật Liên Bang phù hợp về dân quyền và sẽ không kỳ thị dựa trên sắc tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác, bệnh tật hay giới tính. Astiva Health không loại trừ hoặc đối xử khác biệt với bất cứ ai chỉ vì yếu tố sắc tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác, bệnh tật hay giới tính.

 • Cung cấp trợ giúp và dịch vụ miễn phí để người khuyết tật có thể trao đổi hữu hiệu với chúng tôi, điển hình như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ chỉ dấu (sign language) đạt tiêu chuẩn
  • Tài liệu in giấy ở dạng khác (chữ lớn, âm thanh, bản điện tử, và những hình thức khác)
 • Cung cấp thông dịch miễn phí cho các quý vị mà ngôn ngữ chính không là tiếng Anh, như:
  • Thông dịch viên đạt tiêu chuẩn
  • Tài liệu viết bằng nhiều ngôn ngữ

Nếu quý vị cần các dịch vụ trên, xin gọi Ban Hỗ Trợ Thành Viên tại 1-866-688-9021, TTY 711 .

Nếu quý vị tin rằng Astiva Health đã không cung cấp được các dịch vụ kể trên hoặc kỳ thị bằng cách nào đó dựa trên sắc tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác, bệnh tật, hay giới tính, xin vui lòng gửi đơn kiếu nại đến:

Astiva Health Compliance Department
765 The City Drive South, #200
Orange, CA 92868
Điện thoại: 1-866-688-9021, TTY: 711
Email: Compliance@astivahealth.com

Quý vị có thể đệ đơn than phiền tại văn phòng, gửi thư, fax, hoặc email. Nếu quý vị cần giúp đỡ trong việc làm đơn than phiều, Ban Hỗ Trợ Thành Viên sẵn sàng giúp quý vị.

Quý vị cũng có thể nộp đơn than phiền dân sự với Bộ Sức Khỏe và Phục Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights), bằng bản điện tử tại Office for Civil Rights Complaint Portal, theo đường dẫn ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc gửi thư hay gọi điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Đơn Than Phiền sẵn có tại www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Chính Sách Không Kỳ Thị - Tiếng Anh

Chính Sách Không Kỳ Thị - Tiếng Việt

Chính Sách Không Kỳ Thị

Kỳ Thị là trái pháp luật.

Astiva Health tuân thủ các luật Liên Bang phù hợp về dân quyền và sẽ không kỳ thị dựa trên sắc tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác, bệnh tật hay giới tính. Astiva Health không loại trừ hoặc đối xử khác biệt với bất cứ ai chỉ vì yếu tố sắc tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác, bệnh tật hay giới tính.

 • Cung cấp trợ giúp và dịch vụ miễn phí để người khuyết tật có thể trao đổi hữu hiệu với chúng tôi, điển hình như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ chỉ dấu (sign language) đạt tiêu chuẩn
  • Tài liệu in giấy ở dạng khác (chữ lớn, âm thanh, bản điện tử, và những hình thức khác)
 • Cung cấp thông dịch miễn phí cho các quý vị mà ngôn ngữ chính không là tiếng Anh, như:
  • Thông dịch viên đạt tiêu chuẩn
  • Tài liệu viết bằng nhiều ngôn ngữ

Nếu quý vị cần các dịch vụ trên, xin gọi Ban Hỗ Trợ Thành Viên tại 1-866-688-9021, TTY 711 .

Nếu quý vị tin rằng Astiva Health đã không cung cấp được các dịch vụ kể trên hoặc kỳ thị bằng cách nào đó dựa trên sắc tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác, bệnh tật, hay giới tính, xin vui lòng gửi đơn kiếu nại đến:

Astiva Health Compliance Department
765 The City Drive South, #200
Orange, CA 92868
Điện thoại: 1-866-688-9021, TTY: 711
Email: Compliance@astivahealth.com

Quý vị có thể đệ đơn than phiền tại văn phòng, gửi thư, fax, hoặc email. Nếu quý vị cần giúp đỡ trong việc làm đơn than phiều, Ban Hỗ Trợ Thành Viên sẵn sàng giúp quý vị.

Quý vị cũng có thể nộp đơn than phiền dân sự với Bộ Sức Khỏe và Phục Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights), bằng bản điện tử tại Office for Civil Rights Complaint Portal, theo đường dẫn ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc gửi thư hay gọi điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Đơn Than Phiền sẵn có tại www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Chính Sách Không Kỳ Thị - Tiếng Anh

Chính Sách Không Kỳ Thị - Tiếng Việt