Chính Sách Riêng Tư Của Astiva Health

Thông Báo Về Việc Thực Hành Sự Riêng Tư

Thông báo này nhằm trình bày cách mà thông tin y tế của quý vị có thể được sử dụng và tiết lộ, và làm sao quý vị có thể truy cập được thông tin này. Xin đọc kỹ phần dưới đây.

Quyền Hạn Của Quý Vị

Đối với thông tin về sức khỏe của quý vị, quý vị có một số quyền hạn. Phần này sẽ giải thích về quyền hạn của quý vị và một số trách nhiệm của chúng tôi nhằm giúp đỡ quý vị.

Xin bản sao hồ sơ sức khỏe và chi trả

 • Quý vị có thể xin xem hoặc làm bản sao hồ sơ sức khỏe và chi trả của quý vị cũng như các thông tin sức khỏe khác của quý vị mà chúng tôi có. Xin hỏi chúng tôi cách thức.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp bản sao hay bản tóm tắt hồ sơ sức khỏe và chi trả của quý vị, thường là trong vòng 30 ngày khi được yêu cầu. Chúng tôi có thể tính một khoản chi phí hợp lý dựa trên vật giá.

Yêu cầu chúng tôi điều chỉnh hồ sơ sức khỏe và chi trả

 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi điều chỉnh hồ sơ sức khỏe và chi trả của quý vị nếu thấy có chi tiết không chính xác hoặc còn thiếu sót. Xin hỏi chúng tôi cách thức.
 • Chúng tôi có thể từ chối, nói “không”, với yêu cầu của quý vị, nhưng chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do bằng văn bản trong vòng 60 ngày.

Yêu cầu trao đổi bảo mật

 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi liên lạc với quý vị theo cách quý vị muốn (ví dụ, điện thoại nhà hay sở làm) hoặc gửi thư đến một địa chỉ khác.
 • Chúng tôi sẽ cân nhắc mọi yêu cầu hợp lý, và bắt buộc phải đồng ý, nói “có”, nếu quý vị nói rằng quý vị sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng tôi không làm theo.

Yêu cầu chúng tôi giới hạn những gì chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ

 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi không sử dụng hay chia sẻ thông tin sức khỏe nào đó liên quan đến điều trị, thanh toán chi phí, hoặc hoạt động của chúng tôi.
 • Chúng tôi không bị bắt buộc phải đồng ý với yêu cầu của quý vị, và chúng tôi có thể từ chối, nói “không”, nếu điều đó ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Xin danh sách những người hay nơi mà chúng tôi chia sẻ thông tin

 • Quý vị có thể hỏi xem danh sách (liệt kê) ghi rõ thời gian chúng tôi đã chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị, với ai, khi nào, và tại sao, trong vòng sáu năm trước ngày quý vị hỏi xem.
 • Chúng tôi sẽ bao gồm mọi sự tiết lộ ngoại trừ thông tin liên quan đến điều trị, thanh toán chi phí, và hoạt động chăm sóc sức khỏe, và những tiết lộ khác (chẳng hạn như những chi tiết mà quý vị yêu cầu không tiết lộ). Chúng tôi sẽ cung cấp một bản liệt kê mỗi năm miễn phí nhưng sẽ tính một khoản chi phí hợp lý dựa trên vật giá nếu quý vị muốn có thêm một bản nữa trong vòng 12 tháng.

Lưu bản sao của thông báo về sự riêng tư này

 • Quý vị có thể xin một bản in của thông báo này bất cứ lúc nào, ngay cả khi quý vị đã đồng ý nhận bản thông báo điện tử. Chúng tôi sẽ cung cấp bản in cho quý vị ngay lập tức.

Chọn người hành xử thay quý vị

 • Nếu quý vị ủy quyền quyết định y tế cho một người nào đó hoặc nếu quý vị có người giám hộ hợp pháp, thì người đó có quyền hạn như quý vị và có thể quyết định về thông tin sức khỏe của quý vị.
 • Chúng tôi sẽ bảo đảm vị này có đủ thẩm quyền và có thể thay thế quý vị trước khi chúng tôi có bất kỳ hành động nào.

Nộp đơn than phiền nếu cảm thấy quyền hạn của quý vị bị vi phạm

 • Quý vị có thể than phiền nếu cảm thấy chúng tôi đã vi phạm quyền của quý vị bằng cách liên lạc với chúng tôi qua các chi tiết ở trang cuối.
 • Quý vị cũng có thể nộp đơn than phiền với Bộ Sức Khỏe và Phục Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights) bằng cách gửi thư đến địa chỉ 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 hoặc gọi số 1-877-696-6775hoặc vào trang mạng www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
 • Chúng tôi sẽ không có hành động trả đũa đối với quý vị cho việc nộp đơn than phiền.

Chọn Lựa Của Quý Vị

Đối với một số thông tin sức khỏe, quý vị có thể cho chúng tôi biết chọn lựa của quý vị về những gì chúng tôi chia sẻ. Nếu quý vị có mong muốn rõ ràng về cách mà chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị trong những tình huống được mô tả dưới đây, xin nói chuyện với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết quý vị muốn chúng tôi làm gì, và chúng tôi sẽ làm theo hướng dẫn của quý vị.

Trong những trường hợp sau, quý vị có quyền hạn lẫn chọn lựa để đòi hỏi chúng tôi:

 • Chia sẻ thông tin với gia đình, bạn thân, hoặc ai khác phụ trách việc thanh toán chi phí chăm sóc quý vị
 • Chia sẻ thông tin trong tình huống cứu trợ thiên tai
  Nếu quý vị không thể cho chúng tôi biết mong muốn rõ ràng, ví dụ như trong trường hợp quý vị bất tỉnh, chúng tôi có thể tự ý chia sẻ thông tin nếu tin rằng đó là điều tốt nhất cho quý vị. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý vị khi cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro sức khỏe hay sự an toàn của quý vị bị đe dọa.

Trong những trường hợp sau đây chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin của quý vị, trừ khi được quý vị cho phép bằng văn bản:

 • Cho mục đích quảng cáo
 • Bán thông tin của quý vị

Cách Chúng Tôi Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi đã dùng và chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị theo lẽ thông thường như thế nào? Chúng tôi thường dùng và chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị theo những cách sau:

Giúp theo dõi việc chăm sóc điều trị cho quý vị

 • Chúng tôi có thể dùng thông tin sức khỏe của quý vị và chia sẻ với các chuyên viên y tế đang điều trị cho quý vị.

Ví dụ: Một vị bác sĩ gửi cho chúng tôi chi tiết về chẩn đoán bệnh và phương án điều trị để để chúng tôi có thể sắp xếp các dịch vụ cho chu đáo.

Điều hành tổ chức của chúng tôi

 • Chúng tôi có thể dùng và tiết lộ thông tin của quý vị để điều hành tổ chức của chúng tôi và sẽ liên lạc với quý vị khi cần thiết.
 • Chúng tôi không được phép dùng các thông tin chung chung để quyết định việc chấp thuận chi trả và mức chi trả. Điều này không áp dụng cho chương trình chăm sóc dài hạn.

Ví dụ: Chúng tôi dùng thông tin về sức khỏe của quý vị để tạo ra các dịch vụ tốt hơn dành cho quý vị.

Trả tiền cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe

 • Chúng tôi có thể dùng và tiết lộ thông tin khi chúng tôi chi trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Ví dụ: Chúng tôi chia sẻ thông tin về quý vị với chương trình nha khoa để phối hợp việc chi trả cho dịch vụ chăm sóc răng cho quý vị.

Triển khai chương trình bảo hiểm của quý vị

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị cho chương trình bảo hiểm có trách nhiệm chi trả việc triển khai chương trình.

Ví dụ: Công ty của quý vị có hợp đồng với chúng tôi để cung cấp chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị, chúng tôi sẽ cung cấp cho công ty của quý vị những thống kê cần thiết để giải thích về phí bảo hiểm mà chúng tôi ấn định.

Còn cách nào khác mà chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị?

Chúng tôi được quyền và bị đòi hỏi phải chia sẻ thông tin của quý vị trong một số trường hợp khác – phần lớn có liên quan đến quyền lợi đại chúng, như sức khỏe cộng đồng và nghiên cứu. Chúng tôi phải đáp ứng nhiều điều kiện pháp lý trước khi có thể chia sẻ thông tin của quý vị cho các mục đích này. Để biết thêm chi tiết, xin vào www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

Trợ giúp các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn cộng đồng

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị trong vài trường hợp đặc biệt như:
  • Phòng chống bệnh
  • Trợ giúp việc thu hồi sản phẩm
  • Báo cáo phản ứng phụ nguy hại của thuốc
  • Báo cáo khi nghi ngờ có sự lạm dụng, bỏ bê hoặc bạo hành gia đình
  • Ngăn chặn hoặc giảm sự đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của bất cứ ai

Thực hiện nghiên cứu

 • Chúng tôi có thể dùng và chia sẻ thông tin của quý vị cho việc nghiên cứu về sức khỏe.

Tuân thủ luật pháp

 • Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về quý vị nếu luật tiểu bang hay liên bang đòi hỏi việc này, bao gồm Bộ Sức Khỏe và Phục Vụ Nhân Sinh (Department of Health and Human Services) nếu cơ quan này muốn xem chúng tôi có tuân thủ luật bảo mật liên bang hay không.

Hồi đáp yêu cầu hiến tặng cơ phận và mô, làm việc với nhân viên giám định pháp y hoặc nhà quàn

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị với các tổ chức thu thập cơ phận.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe với nhân viên giảo nghiệm tử thi, giám định pháp y, hay nhà quàn khi một người qua đời.

Đáp ứng yêu cầu liên quan đến tai nạn tại công sở (workers’ compensation), nhân viên công lực và các cơ quan chính quyền khác

 • Chúng tôi có thể dùng và chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị:
  • Cho các chi trả liên quan đến tai nạn tại công sở (workers’ compensation)
  • Cho mục đích của giới công lực hoặc với một nhân viên công lực
  • Với các cơ quan giám sát sức khỏe cho các hoạt động được pháp luật cho phép
  • Cho các công tác đặc biệt của chính quyền như của quân đội, bộ nội an, và dịch vụ bảo vệ tổng thống

Hồi đáp cho một vụ kiện và hành động pháp lý

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị khi cần hồi đáp cho toà án hay một lệnh hành chánh, hoặc khi có trát tòa.

Trách Nhiệm Của Chúng Tôi

Luật pháp bắt buộc chúng tôi phải duy trì tính riêng tư và sự bảo mật đối với thông tin sức khỏe được bảo vệ của quý vị (protected health information).

Chúng tôi sẽ báo với quý vị ngay nếu thông tin bị lộ và có thể ảnh hưởng đến sự riêng tư và bảo mật thông tin của quý vị

Chúng tôi có trách nhiệm phải tuân thủ đúng chính sách bảo mật được ghi rõ trong thông báo này và cung cấp cho quý vị một bản sao.

Chúng tôi không thể dùng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị qua hình thức khác không được nhắc đến ở đây trừ khi quý vị cho phép chúng tôi bằng văn bản. Nếu quý vị cho phép chúng tôi, quý vị có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Xin cho chúng tôi biết bằng văn bản nếu quý vị đổi ý.

Để biết thêm chi tiết, xin vào: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.

Thay Đổi Điều Lệ Trong Thông Báo Này

Chúng tôi có thể thay đổi điều lệ trong thông báo này, và những thay đổi được áp dụng với mọi thông tin chúng tôi có về quý vị. Thông báo mới luôn sẵn có khi quý vị yêu cầu, có trên trang mạng của chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi một bản qua đường bưu điện cho quý vị.

Thông Báo Về Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho các tổ chức sau.

Astiva Health
765 The City Drive South, #200
Orange, CA 92868
astivahealth.com

Chính Sách Riêng Tư Của Astiva Health

Thông Báo Về Việc Thực Hành Sự Riêng Tư

Thông báo này nhằm trình bày cách mà thông tin y tế của quý vị có thể được sử dụng và tiết lộ, và làm sao quý vị có thể truy cập được thông tin này. Xin đọc kỹ phần dưới đây.

Quyền Hạn Của Quý Vị

Đối với thông tin về sức khỏe của quý vị, quý vị có một số quyền hạn. Phần này sẽ giải thích về quyền hạn của quý vị và một số trách nhiệm của chúng tôi nhằm giúp đỡ quý vị.

Xin bản sao hồ sơ sức khỏe và chi trả

 • Quý vị có thể xin xem hoặc làm bản sao hồ sơ sức khỏe và chi trả của quý vị cũng như các thông tin sức khỏe khác của quý vị mà chúng tôi có. Xin hỏi chúng tôi cách thức.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp bản sao hay bản tóm tắt hồ sơ sức khỏe và chi trả của quý vị, thường là trong vòng 30 ngày khi được yêu cầu. Chúng tôi có thể tính một khoản chi phí hợp lý dựa trên vật giá.

Yêu cầu chúng tôi điều chỉnh hồ sơ sức khỏe và chi trả

 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi điều chỉnh hồ sơ sức khỏe và chi trả của quý vị nếu thấy có chi tiết không chính xác hoặc còn thiếu sót. Xin hỏi chúng tôi cách thức.
 • Chúng tôi có thể từ chối, nói “không”, với yêu cầu của quý vị, nhưng chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do bằng văn bản trong vòng 60 ngày.

Yêu cầu trao đổi bảo mật

 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi liên lạc với quý vị theo cách quý vị muốn (ví dụ, điện thoại nhà hay sở làm) hoặc gửi thư đến một địa chỉ khác.
 • Chúng tôi sẽ cân nhắc mọi yêu cầu hợp lý, và bắt buộc phải đồng ý, nói “có”, nếu quý vị nói rằng quý vị sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng tôi không làm theo.

Yêu cầu chúng tôi giới hạn những gì chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ

 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi không sử dụng hay chia sẻ thông tin sức khỏe nào đó liên quan đến điều trị, thanh toán chi phí, hoặc hoạt động của chúng tôi.
 • Chúng tôi không bị bắt buộc phải đồng ý với yêu cầu của quý vị, và chúng tôi có thể từ chối, nói “không”, nếu điều đó ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Xin danh sách những người hay nơi mà chúng tôi chia sẻ thông tin

 • Quý vị có thể hỏi xem danh sách (liệt kê) ghi rõ thời gian chúng tôi đã chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị, với ai, khi nào, và tại sao, trong vòng sáu năm trước ngày quý vị hỏi xem.
 • Chúng tôi sẽ bao gồm mọi sự tiết lộ ngoại trừ thông tin liên quan đến điều trị, thanh toán chi phí, và hoạt động chăm sóc sức khỏe, và những tiết lộ khác (chẳng hạn như những chi tiết mà quý vị yêu cầu không tiết lộ). Chúng tôi sẽ cung cấp một bản liệt kê mỗi năm miễn phí nhưng sẽ tính một khoản chi phí hợp lý dựa trên vật giá nếu quý vị muốn có thêm một bản nữa trong vòng 12 tháng.

Lưu bản sao của thông báo về sự riêng tư này

 • Quý vị có thể xin một bản in của thông báo này bất cứ lúc nào, ngay cả khi quý vị đã đồng ý nhận bản thông báo điện tử. Chúng tôi sẽ cung cấp bản in cho quý vị ngay lập tức.

Chọn người hành xử thay quý vị

 • Nếu quý vị ủy quyền quyết định y tế cho một người nào đó hoặc nếu quý vị có người giám hộ hợp pháp, thì người đó có quyền hạn như quý vị và có thể quyết định về thông tin sức khỏe của quý vị.
 • Chúng tôi sẽ bảo đảm vị này có đủ thẩm quyền và có thể thay thế quý vị trước khi chúng tôi có bất kỳ hành động nào.

Nộp đơn than phiền nếu cảm thấy quyền hạn của quý vị bị vi phạm

 • Quý vị có thể than phiền nếu cảm thấy chúng tôi đã vi phạm quyền của quý vị bằng cách liên lạc với chúng tôi qua các chi tiết ở trang cuối.
 • Quý vị cũng có thể nộp đơn than phiền với Bộ Sức Khỏe và Phục Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights) bằng cách gửi thư đến địa chỉ 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 hoặc gọi số 1-877-696-6775hoặc vào trang mạng www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
 • Chúng tôi sẽ không có hành động trả đũa đối với quý vị cho việc nộp đơn than phiền.

Chọn Lựa Của Quý Vị

Đối với một số thông tin sức khỏe, quý vị có thể cho chúng tôi biết chọn lựa của quý vị về những gì chúng tôi chia sẻ. Nếu quý vị có mong muốn rõ ràng về cách mà chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị trong những tình huống được mô tả dưới đây, xin nói chuyện với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết quý vị muốn chúng tôi làm gì, và chúng tôi sẽ làm theo hướng dẫn của quý vị.

Trong những trường hợp sau, quý vị có quyền hạn lẫn chọn lựa để đòi hỏi chúng tôi:

 • Chia sẻ thông tin với gia đình, bạn thân, hoặc ai khác phụ trách việc thanh toán chi phí chăm sóc quý vị
 • Chia sẻ thông tin trong tình huống cứu trợ thiên tai
  Nếu quý vị không thể cho chúng tôi biết mong muốn rõ ràng, ví dụ như trong trường hợp quý vị bất tỉnh, chúng tôi có thể tự ý chia sẻ thông tin nếu tin rằng đó là điều tốt nhất cho quý vị. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý vị khi cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro sức khỏe hay sự an toàn của quý vị bị đe dọa.

Trong những trường hợp sau đây chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin của quý vị, trừ khi được quý vị cho phép bằng văn bản:

 • Cho mục đích quảng cáo
 • Bán thông tin của quý vị

Cách Chúng Tôi Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi đã dùng và chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị theo lẽ thông thường như thế nào? Chúng tôi thường dùng và chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị theo những cách sau:

Giúp theo dõi việc chăm sóc điều trị cho quý vị

 • Chúng tôi có thể dùng thông tin sức khỏe của quý vị và chia sẻ với các chuyên viên y tế đang điều trị cho quý vị.

Ví dụ: Một vị bác sĩ gửi cho chúng tôi chi tiết về chẩn đoán bệnh và phương án điều trị để để chúng tôi có thể sắp xếp các dịch vụ cho chu đáo.

Điều hành tổ chức của chúng tôi

 • Chúng tôi có thể dùng và tiết lộ thông tin của quý vị để điều hành tổ chức của chúng tôi và sẽ liên lạc với quý vị khi cần thiết.
 • Chúng tôi không được phép dùng các thông tin chung chung để quyết định việc chấp thuận chi trả và mức chi trả. Điều này không áp dụng cho chương trình chăm sóc dài hạn.

Ví dụ: Chúng tôi dùng thông tin về sức khỏe của quý vị để tạo ra các dịch vụ tốt hơn dành cho quý vị.

Trả tiền cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe

 • Chúng tôi có thể dùng và tiết lộ thông tin khi chúng tôi chi trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Ví dụ: Chúng tôi chia sẻ thông tin về quý vị với chương trình nha khoa để phối hợp việc chi trả cho dịch vụ chăm sóc răng cho quý vị.

Triển khai chương trình bảo hiểm của quý vị

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị cho chương trình bảo hiểm có trách nhiệm chi trả việc triển khai chương trình.

Ví dụ: Công ty của quý vị có hợp đồng với chúng tôi để cung cấp chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị, chúng tôi sẽ cung cấp cho công ty của quý vị những thống kê cần thiết để giải thích về phí bảo hiểm mà chúng tôi ấn định.

Còn cách nào khác mà chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị?

Chúng tôi được quyền và bị đòi hỏi phải chia sẻ thông tin của quý vị trong một số trường hợp khác – phần lớn có liên quan đến quyền lợi đại chúng, như sức khỏe cộng đồng và nghiên cứu. Chúng tôi phải đáp ứng nhiều điều kiện pháp lý trước khi có thể chia sẻ thông tin của quý vị cho các mục đích này. Để biết thêm chi tiết, xin vào www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

Trợ giúp các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn cộng đồng

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị trong vài trường hợp đặc biệt như:
  • Phòng chống bệnh
  • Trợ giúp việc thu hồi sản phẩm
  • Báo cáo phản ứng phụ nguy hại của thuốc
  • Báo cáo khi nghi ngờ có sự lạm dụng, bỏ bê hoặc bạo hành gia đình
  • Ngăn chặn hoặc giảm sự đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của bất cứ ai

Thực hiện nghiên cứu

 • Chúng tôi có thể dùng và chia sẻ thông tin của quý vị cho việc nghiên cứu về sức khỏe.

Tuân thủ luật pháp

 • Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về quý vị nếu luật tiểu bang hay liên bang đòi hỏi việc này, bao gồm Bộ Sức Khỏe và Phục Vụ Nhân Sinh (Department of Health and Human Services) nếu cơ quan này muốn xem chúng tôi có tuân thủ luật bảo mật liên bang hay không.

Hồi đáp yêu cầu hiến tặng cơ phận và mô, làm việc với nhân viên giám định pháp y hoặc nhà quàn

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị với các tổ chức thu thập cơ phận.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe với nhân viên giảo nghiệm tử thi, giám định pháp y, hay nhà quàn khi một người qua đời.

Đáp ứng yêu cầu liên quan đến tai nạn tại công sở (workers’ compensation), nhân viên công lực và các cơ quan chính quyền khác

 • Chúng tôi có thể dùng và chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị:
  • Cho các chi trả liên quan đến tai nạn tại công sở (workers’ compensation)
  • Cho mục đích của giới công lực hoặc với một nhân viên công lực
  • Với các cơ quan giám sát sức khỏe cho các hoạt động được pháp luật cho phép
  • Cho các công tác đặc biệt của chính quyền như của quân đội, bộ nội an, và dịch vụ bảo vệ tổng thống

Hồi đáp cho một vụ kiện và hành động pháp lý

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị khi cần hồi đáp cho toà án hay một lệnh hành chánh, hoặc khi có trát tòa.

Trách Nhiệm Của Chúng Tôi

Luật pháp bắt buộc chúng tôi phải duy trì tính riêng tư và sự bảo mật đối với thông tin sức khỏe được bảo vệ của quý vị (protected health information).

Chúng tôi sẽ báo với quý vị ngay nếu thông tin bị lộ và có thể ảnh hưởng đến sự riêng tư và bảo mật thông tin của quý vị

Chúng tôi có trách nhiệm phải tuân thủ đúng chính sách bảo mật được ghi rõ trong thông báo này và cung cấp cho quý vị một bản sao.

Chúng tôi không thể dùng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị qua hình thức khác không được nhắc đến ở đây trừ khi quý vị cho phép chúng tôi bằng văn bản. Nếu quý vị cho phép chúng tôi, quý vị có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Xin cho chúng tôi biết bằng văn bản nếu quý vị đổi ý.

Để biết thêm chi tiết, xin vào: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.

Thay Đổi Điều Lệ Trong Thông Báo Này

Chúng tôi có thể thay đổi điều lệ trong thông báo này, và những thay đổi được áp dụng với mọi thông tin chúng tôi có về quý vị. Thông báo mới luôn sẵn có khi quý vị yêu cầu, có trên trang mạng của chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi một bản qua đường bưu điện cho quý vị.

Thông Báo Về Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho các tổ chức sau.

Astiva Health
765 The City Drive South, #200
Orange, CA 92868
astivahealth.com